วันครู ประวัติวันครู

ในปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประชาชน กรรมการอำนวยการ คุรุสภากิตติมศักดิ์ ในสมัยนั้นได้กล่าวคำ ปราศรัยต่อที่ ประชุมครูทั่วประเทศ และ ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากครู เป็นผู้มีบุญคุณและ เป็นผู้ให้แสงสว่าง ในชีวิตของเราทั้งหลาย ครูจึงควรมี สักวัน ในวันหนึ่งสำหรับให้ บรรดาลูกศิษย์ ทั้งหลาย ได้มีโอกาส แสดงความเคารพสักการะ จะเห็นว่าในวันสำคัญ อื่นๆเช่น วันขึ้นปีใหม่ และ วันสงกรานต์ พวกเราก็ จะแสดงความเคารพสักการะ ต่อญาติๆ ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และ ที่เสียชีวิตไปแล้ว และ ยังมีการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้ญาติผู้ล่วงลับ ไปแล้วอีกด้วย และเนื่องจากครู ของเรา มีบทบาทสำคัญ ถัดจากบิดามารดา ข้าพเจ้าจึงใคร่ ที่ จะเสนอความคิด นี้ต่อที่ประชุมนี้ และ ขอร้อง ให้พวกท่าน ไปพิจารณา ในหลักการ หวังว่าทุกคน คงจะไม่ขัดข้อง
plapak

จากแนวความคิดนี้กอปรกับความคิดเห็น ของครูที่ แสดงออกทางสื่อมวลชน ล้วนเรียกร้องให้มีวันครู เพื่อให้เป็น วันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญ ของครู ในฐานะ ที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ ของชาติ และประชาชน เป็นอันมาก ที่ประชุมคุรุสภา จึงมีมติเห็นควรให้มีวันครู เพื่อที่จะได้ประกอบพิธี ระลึกถึง คุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อันดี ระหว่างครูกับประชาชน
ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 16 มกราคมของ ทุกๆ ปี เป็น “วันครู” และ การจัดงานวันครู ได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 และ ให้ดำเนินเรื่อยมา ทุกปี นับแต่บัดนั้นมา โดยจัดให้มีขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมหลักในวันนั้น ประกอบด้วย

 

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อครู พวกเราจึง ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว ของท่าน มีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง ตราบชั่วอายุไขอันยาวนาน
ที่มา : sunsite.au.ac.th

Ad google

Comments

ยังไม่มีความเห็น

เสียใจด้วย ช่องแสดงความเห็นถูกปิดอยู่ในขณะนี้